Ułatwienia dostępu

Regulamin Centrum Tradycji Hutnictwa
w Ostrowcu Świętokrzyskim

(zwany dalej „Regulaminem”)

Zwiedzający zobowiązani są do zapoznania się z treścią Regulaminu i przestrzegania jego postanowień. 

  1. § 1

Godziny otwarcia 

1. Przestrzeń CTH w budynku Centrum Tradycji Hutnictwa w Ostrowcu Świętokrzyskim przy Alei 3 Maja 6 (zwana dalej CTH) jest czynna dla odwiedzających zgodnie z godzinami otwarcia podanymi na stronie internetowej www.centrumtradycjihutnictwa.pl 
2. Czas korzystania z całej przestrzeni CTH upływa po 120 minutach od wyznaczonej na bilecie godziny wstępu. 
3. W przypadku spóźnienia czas wizyty w CTH nie ulega przedłużeniu. 
4. Miejskie Centrum Kultury (zwane dalej „MCK”) zastrzega sobie prawo do zmiany godzin otwarcia przestrzeni CTH oraz – w nagłych sytuacjach – do odwołania zarezerwowanych wizyt. Informacje o zmianach godzin funkcjonowania CTH będą pojawiały się na stronie internetowej i fanpage’u CTH, a także przy wejściu do CTH. W przypadku konieczności odwołania wizyt z winy MCK, odwiedzający otrzymają zwrot poniesionych kosztów biletów w ciągu 14 dni. 

  1. § 2

Wejście na teren CTH

1. Przestrzeń CTH składa się z przestrzeni wystawienniczej, ulokowanej na dwóch piętrach budynku, przeznaczonej dla osób, które ukończyły 13. rok życia, z zastrzeżeniem postanowień ust. 2 i 3 poniżej. 
2.
W przypadku wizyt indywidualnych dzieci, które nie ukończyły 13. roku życia, mogą wejść do CTH wyłącznie z pełnoletnim opiekunem, który wspólnie z nimi korzysta z udostępnionych eksponatów oraz ponosi za dziecko pełną odpowiedzialność. Na jednego dorosłego opiekuna nie może przypadać więcej niż dwoje dzieci. 
3. Grupy zorganizowane osób nieletnich wchodzą wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich. Na jednego dorosłego opiekuna nie może przypadać więcej niż 10 osób nieletnich.
4. W przypadku zakupu biletów grupowych na każdą rozpoczętą dziesiątkę dzieci musi być jeden pełnoletni opiekun.
5. Na teren CTH zwiedzających wpuszczają pracownicy MCK lub inne wyznaczone przez MCK osoby (zwane dalej „obsługą”). 
6. W przypadku wątpliwości co do wieku dziecka obsługa ma prawo żądać dokumentu potwierdzającego wiek. 
7. Liczba osób przebywających w przestrzeni wystawienniczej CTH jest limitowana  i nie może przekroczyć łącznie 30 osób (nie licząc opiekunów w przypadku grup zorganizowanych). 
8. Przed wejściem do przestrzeni CTH plecaki, torby oraz inne bagaże należy zostawić w szatni (nie dotyczy toreb podręcznych). 

  1. § 3

Zasady korzystania z CTH

1. W CTH obowiązuje całkowity zakaz jedzenia i picia.
2.
Podczas zwiedzania należy zachować szczególną ostrożność i powstrzymać się od zachowań niebezpiecznych dla innych. 
3. Zakazuje się niszczenia urządzeń oraz używania ich niezgodnie z przeznaczeniem, a także przenoszenia elementów składowych pomiędzy eksponatami. 
4. MCK zastrzega sobie prawo do wyłączenia z użycia eksponatów, które uległy awarii, uszkodzeniu lub zniszczeniu. Wyłączenie poszczególnych eksponatów nie stanowi podstawy do zwrotu całości lub części opłaty za bilet. 
5. Podczas przebywania w CTH należy stosować się do uwag i zaleceń obsługi.
6.
Użytkowanie przestrzeni CTH ma charakter zorganizowany zarówno grupowy jak i indywidualny. Zwiedzanie odbywa się przy udziale przewodnika. Na terenie CTH nie mogą pracować przewodnicy zewnętrzni. 
7. Obsługa CTH ma prawo: 
a) odmówić wejścia na teren CTH w przypadku, gdy liczba osób przekroczy limit wskazany w ust. 7 § 3, 
b) odmówić wstępu lub poprosić o opuszczenie CTH osoby pod wpływem alkoholu i innych środków odurzających, a także niestosujące się do poleceń obsługi lub naruszające zasady współżycia społecznego. W powyższych sytuacjach nie przysługuje zwrot opłaty za bilet. 
8. We wszystkich sprawach nieobjętych Regulaminem należy zgłaszać się do obsługi.

  1. § 4

Wejście na teren CTH

1. Przestrzeń CTH składa się z przestrzeni wystawienniczej, ulokowanej na dwóch piętrach budynku, przeznaczonej dla osób, które ukończyły 13. rok życia, z zastrzeżeniem postanowień ust. 2 i 3 poniżej. 
2.
W przypadku wizyt indywidualnych dzieci, które nie ukończyły 13. roku życia, mogą wejść do CTH wyłącznie z pełnoletnim opiekunem, który wspólnie z nimi korzysta z udostępnionych eksponatów oraz ponosi za dziecko pełną odpowiedzialność. Na jednego dorosłego opiekuna nie może przypadać więcej niż dwoje dzieci. 
3. Grupy zorganizowane osób nieletnich wchodzą wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich. Na jednego dorosłego opiekuna nie może przypadać więcej niż 10 osób nieletnich.
4. W przypadku zakupu biletów grupowych na każdą rozpoczętą dziesiątkę dzieci musi być jeden pełnoletni opiekun.
5. Na teren CTH zwiedzających wpuszczają pracownicy MCK lub inne wyznaczone przez MCK osoby (zwane dalej „obsługą”). 
6. W przypadku wątpliwości co do wieku dziecka obsługa ma prawo żądać dokumentu potwierdzającego wiek. 
7. Liczba osób przebywających w przestrzeni wystawienniczej CTH jest limitowana  i nie może przekroczyć łącznie 30 osób (nie licząc opiekunów w przypadku grup zorganizowanych). 
8. Przed wejściem do przestrzeni CTH plecaki, torby oraz inne bagaże należy zostawić w szatni (nie dotyczy toreb podręcznych). 

  1. § 5

Postanowienia końcowe

1. Osoby nieprzestrzegające postanowień Regulaminu lub niestosujące się do uwag i zaleceń Obsługi zobowiązane są do natychmiastowego opuszczenia przestrzeni CTH na prośbę obsługi. W takich przypadkach nie przysługuje zwrot opłaty za bilet.
2. MCK nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zdarzenia wynikłe z niestosowania się do zaleceń lub niewłaściwego korzystania z eksponatów. 
3. Wszelkie awarie, uszkodzenia i zniszczenia, należy niezwłocznie zgłaszać obsłudze MCK. 
4. W sytuacji bezpośredniego zagrożenia zdrowia lub życia zwiedzających CTH MCK zastrzega sobie prawo do natychmiastowego odstąpienia od realizacji świadczonych usług. 
5. MCK nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione przez zwiedzających w CTH. 
6. Za wszelkie szkody powstałe w wyniku niewłaściwego użytkowania eksponatów CTH odpowiedzialność materialną ponosi zwiedzający, a w przypadku osób nieletnich opiekun prawny. Wysokość roszczenia wobec sprawcy uszkodzenia określa MCK na podstawie kosztów przywrócenia stanowiska do pełnej sprawności.
7. Poprzez zakup biletu wstępu do przestrzeni CTH zwiedzający akceptuje niniejszy Regulamin i zobowiązuje się do jego przestrzegania. 
8. Wszelkie reklamacje można zgłaszać drogą elektroniczną na adres e-mail cth@mck.ostrowiec.pl. Każda pisemnie zgłoszona reklamacja będzie rozpatrzona w terminie do 14 dni od dnia jej doręczenia do MCK. 
9. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych:
a) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejskie Centrum Kultury w Ostrowcu Świętokrzyskim (MCK), ul. Siennieńska 54, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski tel. 41 247 65 80, e-mail: mckostr@mck.ostrowiec.pl. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych, e-mail: iod@mck.ostrowiec.pl.
b) Pani/Pana dane przetwarzane będą w celu realizacji umowy sprzedaży biletów, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, oraz w celu wypełnienia obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa podatkowego, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO. 
c) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, a po tym okresie przez czas wskazany w Jednolitym rzeczowym wykazie akt MCK. 
d) Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty przetwarzające dane osobowe na zlecenie Administratora, np. firmy świadczące usługi utrzymania systemów informatycznych.
e) Ma Pani/Pan prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, a także prawo do ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
f)
Ponadto, w przypadku uznania, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy prawa, może Pani/Pan wnieść skargę do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
g) Podanie danych osobowych jest niezbędne do zawarcia umowy. Niepodanie danych będzie skutkowało brakiem możliwości zakupu biletów.
h) Dane osobowe przetwarzane przez Administratora nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu o którym mowa w art. 22 ust. 1 RODO.

  1.